PRIVACYBELEID
CONFORM ART. 13 VAN VERORDENING (EU) NR. 679/2016 (AVG)

1. WIE WIJ ZIJN

Het bedrijf Recubans LDA (hierna 'Recubans' of het 'Bedrijf' genoemd), met als statutaire vestigingsplaats Rua 31 de Janeiro 81,, 9050-401 Funchal, Madeira, Portugal, Registratie nummer: 511248237, zal in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die worden verzameld op de 18+-website Skokka.com (hierna de 'Website' genoemd) zeer zorgvuldig omgaan met de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het huidige beleid periodiek te actualiseren, zelfs met het oog op eventuele wijzigingen in het toepasselijke recht en/of de bepalingen van de autoriteit voor gegevensbescherming en/of het Europees Comité voor gegevensbescherming.
Belangrijke wijzigingen en updates van het huidige beleid zullen onder de aandacht van de belanghebbende partijen worden gebracht door het updaten van de link naar het privacybeleid in de voettekst van de Website.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt. Het Bedrijf adviseert om dit beleid regelmatig te controleren zodat u bekend bent met de laatste versie.
In geval van belangrijke wijzigingen zal het Bedrijf de gebruiker ook informeren via e‑mail met een redelijke kennisgevingstermijn.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN VERZAMELD
De volgende categorieën persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, kunnen door het Bedrijf worden verzameld bij de uitvoering van zijn activiteiten (onder 'Persoonsgegevens' wordt verstaan alle hieronder genoemde categorieën gezamenlijk):
 • Contactgegevens: informatie over uw naam, achternaam, telefoonnummer, e‑mailadres;
 • Betaalgegevens: informatie over de aankoop die u hebt gedaan en de betaling (bijv. nummer van creditcard/betaalpas);
 • Andere persoonsgegevens: informatie over uw geslacht, leeftijd, foto('s), evenals andere gegevens die u mogelijk spontaan verstrekt tijdens het browsen op de Website;
 • Speciale categorieën persoonsgegevens: informatie die mogelijk gerelateerd is aan uw levensstijl en seksueel gedrag;
 • Gebruik van de website: IP-adres, gebruikersagent en informatie die zijn verkregen via cookies (zie ons cookiebeleid waarin de details zijn uiteengezet).
3. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN
Het Bedrijf verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens in de volgende gevallen:
 • Als u zich registreert op de Website om alle functies ervan te gebruiken;
 • Als u een advertentie op de Website plaatst of op een advertentie reageert.

Als u Persoonsgegevens verstrekt namens iemand anders, moet u er eerst voor zorgen dat zij dit Privacybeleid hebben gelezen.
Het Bedrijf adviseert u om uw Persoonsgegevens up-to-date te houden. Informeer ons als er wijzigingen zijn.
Wanneer u via de Website contact opneemt met een gebruiker met behulp van de contactgegevens die deze gebruiker heeft verstrekt, is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze gebruiker de door u verstrekte Persoonsgegevens beheert en verwerkt. De gebruiker met wie contact is opgenomen, fungeert in feite als autonome verwerkingsverantwoordelijke.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT
Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden, in overeenstemming met de rechtsgrondslag:
 1. Doeleinden die strikt verband houden met de toegang tot en het browsen op de Website, met inbegrip van registratie op de Website.
  Het Bedrijf kan uw contactgegevens en andere Persoonsgegevens verwerken zodat u toegang krijgt tot, kunt browsen op of u kunt registreren op de Website.
  Rechtsgrondslag voor verwerking: uitvoering van een contract.
  Het verstrekken van uw Persoonsgegevens voor dit doel is verplicht. Als u dit niet doet, kan het Bedrijf u geen toegang tot de Website geven en/of kunt u zich niet registreren.
 2. Advertenties plaatsen en eventueel reageren op advertenties.
  Het Bedrijf verwerkt mogelijk uw contactgegevens (in het bijzonder uw e‑mailadres) zodat u een advertentie kunt plaatsen of op een advertentie kunt reageren.
  Rechtsgrondslag voor verwerking: uitvoering van een contract.
  Het verstrekken van uw Persoonsgegevens voor dit doel is verplicht. Als u dit niet doet, kan het Bedrijf niet toestaan dat u een advertentie plaatst of op een advertentie reageert.

  Het Bedrijf kan voor hetzelfde doel ook uw foto verwerken, evenals speciale categorieën Persoonsgegevens.
  Rechtsgrondslag voor verwerking: toestemming, die aan u wordt gevraagd voor de mogelijke verwerking van uw foto en/of voor de mogelijke verwerking van uw speciale categorieën Persoonsgegevens.
  Als u geen toestemming geeft, wordt u niet belet een advertentie te plaatsen of hierop te reageren. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een e‑mail te verzenden naar het volgende adres privacy.nl@skokka.com. Een eventuele intrekking heeft geen invloed op de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.
 3. Uitvoering van orders die zijn opgegeven via de Website en activiteiten in verband met orderbeheer.
  Het Bedrijf verwerkt mogelijk uw contactgegevens en betalingsgegevens om uw order te verwerken.

  Rechtsgrondslag voor verwerking: uitvoering van een contract en nakoming van de wettelijke verplichtingen in verband met een dergelijk contract.
  Het verstrekken van dergelijke gegevens is verplicht om uw order te verwerken. Anders kunnen we deze niet verwerken.
 4. Marketingdoeleinden om aan uw behoeften te voldoen of om u te informeren over promoties.
  Het Bedrijf verwerkt mogelijk uw Persoonsgegevens voor marketing- en reclamedoeleinden om u te informeren over promotieverkopen via geautomatiseerde contactmethoden (e‑mail, sms, andere massacommunicatiemiddelen, enz.) en via traditionele contactmethoden (bijv. telefonisch), of voor markt- en statistisch onderzoek, mits u ons uw toestemming geeft en binnen de grenzen van een dergelijke toestemmingsverklaring.
  Rechtsgrondslag voor verwerking: toestemming. De toestemming is optioneel. Als u geen toestemming geeft, heeft dit geen contractuele gevolgen.
  De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een e‑mail te verzenden naar het volgende adres: privacy.nl@skokka.com of via deze link.
 5. Markt- en statistisch onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
  Het Bedrijf verwerkt mogelijk uw contactgegevens om zijn diensten te analyseren en te verbeteren voor een betere klanttevredenheid.
  Rechtsgrondslag voor verwerking: rechtmatig belang van het Bedrijf bij het controleren en verbeteren van zijn diensten.
  Het verstrekken van uw Persoonsgegevens voor dit doel is verplicht. Als u dit niet doet, kan het Bedrijf geen markt- en statistisch onderzoek uitvoeren om zijn diensten te verbeteren.

  U kunt echter op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw contactgegevens voor het bovenstaande doel. Het verzoek om bezwaar kan worden gedaan door een e‑mail te verzenden naar het volgende adres: privacy.nl@skokka.com.
 6. Een recht verdedigen in de loop van gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedures en in het kader van geschillen die ontstaan in verband met de aangeboden diensten.
  Het Bedrijf verwerkt mogelijk uw Persoonsgegevens om zijn rechten te verdedigen of om te handelen of zelfs een claim uit te voeren tegen u of een derde.
  Rechtsgrondslag voor verwerking: rechtmatig belang van het Bedrijf om zijn rechten voor de rechter te verdedigen.
  Het verstrekken van uw Persoonsgegevens voor dit doel is verplicht. Als u dit niet doet, kan het Bedrijf zijn rechten niet verdedigen.
 7. Doelstellingen met betrekking tot verplichtingen uit hoofde van wetten, reguleringen en Europese wetgeving, en uit hoofde van voorzieningen/verzoeken van daartoe wettelijk bevoegde autoriteiten en toezichthouders.
  Het Bedrijf verwekt mogelijk uw Persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichtingen waaraan het onderworpen is.
  Rechtsgrondslagen voor verwerking: wettelijke verplichting.
  Het verstrekken van uw Persoonsgegevens voor dit doel is verplicht. Als u dit niet doet, kan het Bedrijf zijn specifieke wettelijke verplichtingen niet nakomen.
5. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Het Bedrijf maakt gebruik van een breed scala aan veiligheidsmaatregelen om de bescherming te verbeteren en de beveiliging, integriteit en toegankelijkheid van uw Persoonsgegevens te handhaven.

Al uw Persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers (of op beveiligde papieren exemplaren of andere duurzame opslagmiddelen) of op die van onze leveranciers, en kunnen worden geraadpleegd en gebruikt op basis van onze normen en ons beveiligingsbeleid (of gelijkwaardige normen voor onze leveranciers).

6. HOE LANG WE UW INFORMATIE BEWAREN

Het Bedrijf zal uw Persoonsgegevens alleen bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze zijn verzameld of voor eventuele gerelateerde en wetmatige doelen.
Als Persoonsgegevens dus voor twee verschillende doeleinden worden verwerkt, zullen we dergelijke Persoonsgegevens bewaren tot het verwerkingsdoel met de langste termijn eindigt. We zullen echter geen Persoonsgegevens meer verwerken voor het doel waarvoor de bewaartermijn is verstreken.
Wanneer uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn of wanneer er geen rechtsgrondslag meer is voor de opslag, worden ze onherroepelijk anoniem gemaakt of veilig vernietigd.

De bewaarperioden voor de verschillende hierboven beschreven doeleinden zijn als volgt:

 1. Doeleinden die strikt verband houden met de toegang tot en het browsen op de Website, met inbegrip van registratie op de Website: Persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden door het Bedrijf bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om u toegang tot de Website te bieden en in ieder geval niet langer dan 2 jaar na uw laatste toegang tot de Website. We bewaren de laatste 2 jaar aan serverlogbestanden.
 2. Advertenties plaatsen en eventueel reageren op advertenties: Persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden door het Bedrijf bewaard tot maximaal 1 jaar na de plaatsing van de advertentie.
 3. Uitvoering van orders die zijn opgegeven via de Website en activiteiten in verband met orderbeheer: Persoonsgegevens die worden verwerkt om aan een contractuele verplichting te voldoen, kunnen worden opgeslagen voor de gehele duur van het contract, en na beëindiging van de contractuele relatie niet langer dan de komende 10 jaar.
 4. Marketing om aan uw behoeften te voldoen of om u te informeren over promoties: Persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden door het Bedrijf bewaard gedurende 2 jaar vanaf de datum van verzameling voor dit doel (behalve als u eerder uw toestemming hebt ingetrokken).
 5. Markt- en statistisch onderzoek om de dienstverlening te verbeteren: Persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden door het Bedrijf bewaard gedurende 2 jaar na de verzameling.
 6. Een recht verdedigen in de loop van gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedures en in het kader van geschillen die ontstaan in verband met de aangeboden diensten: Persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden door het Bedrijf bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om dit doel te bereiken.
 7. Doelstellingen met betrekking tot verplichtingen uit hoofde van wetten, reguleringen en Europese wetgeving, en uit hoofde van voorzieningen/verzoeken van daartoe wettelijk bevoegde autoriteiten en toezichthouders: Persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden door het Bedrijf bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om dit doel te bereiken.
7. MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN DELEN

Onverminderd communicatie die plaatsvindt vanwege wettelijke verplichtingen, zijn uw Persoonsgegevens toegankelijk voor correct gemachtigde medewerkers van het Bedrijf en door externe leveranciers die, indien nodig, zijn aangewezen als gegevensverwerkers, met inbegrip van alle IT-leveranciers die betrokken zijn bij het leveren van de diensten die door de Website worden aangeboden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot leveranciers die betalingsgateways aanbieden voor orders die via de Website worden geplaatst, enz.). Neem contact met ons op via het volgende e‑mailadres: privacy.nl@skokka.com als u de lijst wilt zien van gegevensverwerkers en andere entiteiten waarmee we gegevens delen.

8. CONTACTPERSONEN

De contactgegevens voor het Bedrijf in zijn hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke zijn als volgt:
Recubans LDA
statutair gevestigd in Rua 31 de Janeiro 81,, 9050-401 Funchal, Madeira, Portugal, Registratie nummer: 511248237
E‑mailadres: privacy.nl@skokka.com

9. UW RECHTEN OP BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN UW RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDERS

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • toegang tot uw Persoonsgegevens;
 • een kopie van de door u verstrekte Persoonsgegevens (zogenaamde overdraagbaarheid van gegevens);
 • rectificatie van Persoonsgegevens die in ons bezit zijn;
 • Persoonsgegevens wissen waarvoor het Bedrijf geen juridische grond meer heeft om deze te verwerken;
 • intrekking van de toestemming wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming;
 • beperking van de manier waarop het Bedrijf uw Persoonsgegevens verwerkt, voor zover dit is toegestaan door de huidige wetgeving.

Recht om bezwaar te maken: Naast de bovenstaande rechten hebt u het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die het Bedrijf uitvoert om zijn rechtmatige belangen te behartigen.

Het verzoek om bezwaar moet worden gericht aan het volgende e‑mailadres: privacy.nl@skokka.com.

De uitoefening van bovengenoemde rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen die bedoeld zijn ter bescherming van het algemeen belang (bijvoorbeeld het voorkomen of constateren van misdrijven) en de belangen van het Bedrijf. Indien u een van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, zullen wij nagaan of u daartoe gerechtigd bent en zullen wij gewoonlijk binnen een maand antwoorden.

Indien u dat wenst, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder die verantwoordelijk is voor de bescherming van Persoonsgegevens of de zaak voorleggen aan de bevoegde rechtbanken.

Datum laatste update: juni 2020