GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt in april 2020

Deze gebruiksvoorwaarden zijn actueel op de hierboven vermelde datum. Wij werken onze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd bij en raden u aan om eventuele wijzigingen te controleren sinds de laatste keer dat u gebruik heeft gemaakt van de diensten die worden aangeboden via de site van Skokka.com (de "site").

De gebruikers van de site bestaan uit aanbiedende gebruikers en ontvangende gebruikers, zoals hieronder gedefinieerd (samen "gebruikers").

Aanbiedende gebruikers maken inhoud aan die wordt weergegeven op de site en hebben het recht om advertenties te uploaden en profielen aan te maken in overeenstemming met de voorwaarden van de hieronder omschreven betaalde diensten. Ontvangende gebruikers hebben toegang tot inhoud die door aanbiedende gebruikers is geplaatst en krijgen de mogelijkheid om contact op te nemen met aanbiedende gebruikers via de door dergelijke aanbiedende gebruikers geüploade contactgegevens.

Gebruikers wordt erop gewezen dat het blijven gebruiken van de site betekent dat ze instemmen met de gebruiksvoorwaarden die gelden op het moment dat ze de site bezoeken en dat ze, als ze niet gebonden willen zijn aan de gebruiksvoorwaarden, de site moeten sluiten en het gebruik van de dienst moeten staken.

Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderhavig aan ons Privacybeleid , waarin ook ons gebruik van cookies en soortgelijke technologie wordt beschreven. Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die minimaal benodigd zijn om de dienst te kunnen leveren in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze legitieme belangen te behartigen met betrekking tot het verbeteren van de dienst, het uitbreiden van de geografische dekking van de dienst en het bevorderen van de veiligheid en het welzijn van onze gebruikers.

Als u een aanbiedende gebruiker wilt worden, mag u geen profiel aanmaken of een advertentie plaatsen tenzij u bevestigt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, inclusief het beleid voor aanvaardbaar gebruik en de samenvatting en richtlijnen die hieronder worden uiteengezet, op het moment dat u die advertentie plaatst of dat profiel aanmaakt.

Denk eraan dat de site uitsluitend fungeert als een platformaanbieder die wordt verzorgd door Neottolemo LDA ("wij", "we" of "ons"). Wij oefenen geen redactionele controle uit of toetsen vooraf geen advertenties die bij ons worden geplaatst of gebruikersprofielen die op de site worden aangemaakt. Wel verwijderen we advertenties en profielen die:

 • in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden; of
 • malware of enig ander materiaal bevatten dat de juiste werking van de site dreigt te verstoren of te verslechteren; of
 • wij naar ons absolute goeddunken beschouwen als schadelijk voor de juiste uitvoering van de dienst; of
 • naar onze mening een inbreuk zijn of kunnen zijn op de toepasselijke strafrechtwetten of -voorschriften die voor ons bindend zijn; of
 • een andere gebruiker of een andere derde partij intimideren of lastigvallen of dat kunnen doen; of
 • bedreigend, beledigend of discriminerend zijn.

In de secties "Beleid voor aanvaardbaar gebruik" en "Samenvatting en richtlijnen" wordt uitgebreider beschreven welk materiaal wordt beschouwd als een schending van deze gebruiksvoorwaarden, hoewel het per geval aan de gebruikers is om voor zichzelf te bepalen welke wetten van toepassing zijn op het materiaal dat door hen aan de site wordt bijgedragen en of dergelijk materiaal in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om gebruikers te verbannen voor ernstige of herhaaldelijke overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden. In het geval een advertentie wordt verwijderd of een gebruiker wordt verbannen, zullen wij in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor welke verliezen, claims, schade of kosten dan ook die voortvloeien uit een dergelijke verwijdering of verbanning, en zal er geen restitutie worden verleend voor aan ons betaalde bedragen.

VERPLICHTINGEN EN GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

De dienst is bestemd voor volwassenen en door gebruik te maken van de dienst verklaren en garanderen gebruikers dat ze 18 jaar of ouder zijn. Elke gebruiker die jonger is dan 18 jaar en zich voordoet als 18 jaar of ouder, of die de door ons ingestelde maatregelen voor leeftijdscontrole omzeilt, overtreedt daarmee deze gebruiksvoorwaarden

Zoals hierboven vermeld, dienen ontvangende gebruikers zich ervan bewust te zijn dat wij vooraf geen controle uitoefenen op de inhoud van de online-advertenties die door aanbiedende gebruikers worden geplaatst. De site is geen tussenpersoon of agent van welke gebruiker dan ook en is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor risico's, claims of aansprakelijkheden die voortvloeien uit een resulterende levering van diensten of een andere verbintenis tussen welke aanbiedende gebruiker(s) en ontvangende gebruiker(s) dan ook.

Door gebruik te maken van de dienst nemen gebruikers de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor hun gedrag ten opzichte van de site en ten opzichte van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, andere gebruikers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor en staan niet garant voor de waarheidsgetrouwheid van de inhoud van advertenties die door aanbiedende gebruikers worden geplaatst, of voor het succesvolle resultaat van onderhandelingen tussen welke aanbiedende gebruiker(s) en ontvangende gebruiker(s) dan ook.

Beperking van de aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden is van toepassing om enige aansprakelijkheid van een partij te beperken of uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van die persoon of een persoon waarvoor de partij verantwoordelijk is, of voor fraude, of voor enige andere aansprakelijkheid die volgens de wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

De site en zijn partners, en zijn of hun partners, managers, werknemers, functionarissen of directeuren, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:

 • enig verlies of enige schade voor zover deze voortvloeit uit omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen invloed hebben;
 • enig verlies of enige schade als gevolg van een onderbreking of nietbeschikbaarheid van de site of de dienst;
 • elk direct of indirect verlies van winst, zaken, reputatie, verwachte besparingen of omzet;
 • elk verlies of elke beschadiging van gegevens;
 • enige indirecte, bijzondere, punitieve, wettelijke of gevolgschade van welke aard dan ook;
zelfs als zij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke verliezen.

De aansprakelijkheid van de site en zijn partners, en zijn of hun partners, managers, werknemers, functionarissen of directeuren, ten opzichte van gebruikers voor alle andere verliezen en schade die, ongeacht of ze voortvloeien uit een contract, een onrechtmatige daad, een schending van de wettelijke plicht of uit welke juridische theorie dan ook, het gevolg zijn van of in verband staan met de site en de diensten, bedraagt (onverminderd het hieronder beschreven restitutiebeleid) in het geval van betaalde diensten maximaal een bedrag dat gelijk is aan de hogere waarde van hetzij het totaal dat een gebruiker heeft betaald in de twaalf maanden direct voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de vordering, hetzij [€ 500], en in het geval van andere diensten [€ 150].

Elk van de bovenstaande bepalingen en deelbepalingen zijn afzonderlijke en onafhankelijke bepalingen en de vaststelling van nietigheid of onafdwingbaarheid met betrekking tot een bepaling of deelbepaling heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen, die volledig van kracht zullen blijven.

Betaalde diensten: aanbiedende gebruikers

Door het publiceren van een advertentie op de site (met inbegrip van het aanmaken van een onlineprofiel) machtigt elke aanbiedende gebruiker ons om de advertentie naar ons goeddunken te promoten voor grotere zichtbaarheid en om de dienst te exploiteren om zo een maximale effectiviteit in relevante geografische markten mogelijk te maken. Door een onlineprofiel aan te maken of een advertentie op de site te plaatsen bevestigen aanbiedende gebruikers dat zij de wettelijke leeftijd hebben in het betreffende rechtsgebied, dat zij de persoon zijn die in dat profiel wordt aangeduid en dat zij er op geen enkele wijze toe zijn gedwongen.

Aanbiedende gebruikers wordt erop gewezen dat wij betaling voor onze diensten accepteren via de door ons aangestelde betalingsaanbieder, wiens algemene voorwaarden van toepassing zijn op transacties tussen aanbiedende gebruikers en die in dit opzicht optreedt als onafhankelijke serviceaanbieder. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen, nalatigheden of het in gebreke blijven van de betalingsaanbieder. In het geval van schending van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor om de advertentie zonder restitutie te verwijderen, om elk relevant profiel te verwijderen en om gebruikers te verbieden om in de toekomst profielen aan te maken of advertenties te plaatsen.

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Gebruikers verbinden zich ertoe de dienst die door de site wordt aangeboden niet te gebruiken op oneigenlijke wijze, noch in strijd met de bepalingen van de wet, de ethische regels en het goede gedrag van de netwerkdiensten. Gebruikers verbinden zich er in het bijzonder toe om via de site geen materiaal uit te sturen dat beledigend, smadelijk, discriminerend, intimiderend, lasterlijk, pornografisch, pedofiel, vulgair of godslasterlijk is of dat op enige wijze in strijd is met de principes van openbare orde en goede zeden.

Aanbiedende gebruikers zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten met betrekking tot de inhoud van hun advertentie. In het bijzonder mogen gebruikers geen reclame maken voor diensten die in hun rechtsgebied onwettig zouden zijn, mogen zij in hun advertenties geen materiaal opnemen dat een R18- beoordeling van de BBFC zou krijgen als het in een film of video zou worden opgenomen, en mogen zij geen materiaal opnemen dat in strijd zou zijn met de bepalingen met betrekking tot "extreme pornografie".

Aanbiedende gebruikers garanderen dat zij de betrokkenen zijn of dat zij de uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming hebben van alle personen wier persoonsgegevens zijn opgenomen in een door hen geplaatste advertentie, en dat zij in hun advertenties geen materiaal zullen gebruiken dat in strijd is met het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde persoon zonder de toestemming van die derde te hebben.

Aanbiedende gebruikers zijn zich ervan bewust dat door het opnemen van een e mailadres in advertenties die door de site worden gehost, wij geen controle hebben over het materiaal dat rechtstreeks naar dat e mailadres kan worden gestuurd, hetzij door andere gebruikers hetzij anderszins, en ongeacht of dit in antwoord op die advertentie gebeurt.

Samenvatting en richtlijnen

Aanbiedende gebruikers wordt gevraagd specifiek kennis te nemen van de volgende samenvatting van de bovenstaande gebruiksvoorwaarden. Voor alle duidelijkheid: wij bieden deze samenvatting gemakshalve aan onze gebruikers aan. Deze dient niet te worden opgevat als juridisch advies over wanneer materiaal rechtmatig is om op te nemen in advertenties en profielen

 • Advertenties die verwijzingen bevatten naar seksuele diensten in ruil voor geld zijn niet toegestaan;
 • Het invoegen van pornografische foto's die expliciete afbeeldingen van genitaliën bevatten of die anderszins materiaal bevatten waarvoor een R18-certificaat nodig zou zijn of die door de BBFC zouden worden geweigerd als ze in een video zijn opgenomen, is niet toegestaan;
 • Elk materiaal dat in strijd is met de regels voor "extreme pornografie", met inbegrip van erotisch materiaal dat handelingen afbeeldt waarbij geen sprake is van wederzijdse instemming, waarbij dieren betrokken lijken te zijn, waarbij seksuele handelingen met dode lichamen betrokken lijken te zijn, of dat handelingen afbeeldt die het leven van een persoon lijken te bedreigen of die leiden of waarschijnlijk leiden tot ernstig letsel aan de anus, borsten of genitaliën van een persoon, is niet toegestaan;
 • Elk materiaal dat zonder instemming van elke deelnemer gebruikmaakt van erotisch materiaal dat is verstrekt tijdens privéomstandigheden ("wraakporno"), is niet toegestaan;
 • Elk materiaal dat seksuele activiteit met minderjarigen afbeeldt, promoot, aanmoedigt of aanbiedt of dat anderszins pedofilie bevordert of aanmoedigt ("pedofiel materiaal") is niet toegestaan;
 • De invoeging in een advertentie of profiel van pedofiel materiaal zal onmiddellijk worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van alle toegangs- en metagegevens. We behouden ons ook het recht voor om materiaal te melden dat in strijd is met onze regels voor extreme pornografie of wraakpornografie;
 • Door het plaatsen van advertenties of het aanmaken van profielen verklaren gebruikers dat zij de volledige wettelijke rechten hebben om dit te doen en verklaren en garanderen zij dat het geüploade materiaal toebehoort aan personen die meerderjarig zijn (ouder dan 18 jaar) en die hun vrije en geïnformeerde toestemming hebben gegeven om het op de site te publiceren;
 • Het is toegestaan om dezelfde advertentie in maximaal drie verschillende steden te publiceren;
 • Het is niet toegestaan om dezelfde advertentie in dezelfde stad in dezelfde periode te herhalen; en
 • Het is niet toegestaan om hypertekstlinks op te nemen in een advertentie of profiel.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Restitutiebeleid

Wij betalen aanbiedende gebruikers geen bedragen terug die zijn voldaan voor betaalde diensten, maar kunnen bij wijze van uitzondering en naar eigen goeddunken krediet bieden voor betaalde en ongebruikte bedragen dat kan worden gebruikt voor toekomstige betaalde diensten. In het bijzonder (maar zonder beperkingen) geldt het volgende:

 • Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving in te grijpen via de site of om daar aanpassingen of wijzigingen (bijvoorbeeld wat betreft ontwerp, focus en/of functionele inhoud) in aan te brengen, of om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van de aanbiedende gebruiker tot de website gedurende een noodzakelijke periode te beperken vanwege onderhoud of technische of andere redenen. In dergelijke gevallen heeft geen enkele aanbiedende gebruiker het recht om op grond van dit beleid aanspraak maken op enige vergoeding of terugbetaling op basis van een dergelijke aanpassing, wijziging of niet-beschikbaarheid.
 • Indien onze betalingsaanbieder een verzoek van een financiële instelling of een financieel platform ontvangt om een geldelijk bedrag terug te betalen dat aan de aankoop van betaalde diensten is besteed, behouden wij ons het recht voor om het profiel van de aanbiedende gebruiker na ontvangst van een dergelijk verzoek te blokkeren totdat de betalingsaanbieder ons ervan in kennis stelt dat de kwestie volledig is opgelost naar tevredenheid van de betalingsaanbieder en/of de financiële instelling of het financiële platform.

Service aangeboden door:
NEOTTOLEMO LDA
Rua Dr. Brito Camar,
N20, 1 Andar,
Freguesia da Sé
9000-039 Funchal,
Madeira, Portugal

Deze website staat het gebruik van eigen cookies en cookies van derden toe om u een betere ervaring te bieden. Door op de knop “Akkoord” te klikken stemt u in met het gebruik van cookies. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw cookievoorkeuren te beheren