GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt in oktober 2021

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn actueel op de hierboven aangegeven datum. Wij passen onze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan, en wij raden u aan om eventuele wijzigingen te controleren sinds de laatste keer dat u gebruik maakte van de diensten aangeboden via de Skokka.com website (de "Website").

Gebruikers van de Website bestaan uit Aanbiedende Gebruikers en Ontvangende Gebruikers, zoals hieronder gedefinieerd (samen "Gebruikers").

Aanbiedende Gebruikers maken content die wordt weergegeven op de Website en hebben het recht om advertenties te uploaden en profielen aan te maken in overeenstemming met de voorwaarden voor de hieronder omschreven Betaalde Diensten. Ontvangende Gebruikers hebben toegang tot content die door Aanbiedende Gebruikers is geplaatst en krijgen de mogelijkheid om contact op te nemen met Aanbiedende Gebruikers via de door dergelijke Aanbiedende Gebruikers geüploade contactgegevens.

Gebruikers die gebruik maken van de Website stemmen in met de Gebruiksvoorwaarden die gelden op het moment dat ze de Website bezoeken en zijn aan de Gebruiksvoorwaarden gebonden. Gebruikers die de Gebruiksvoorwaarden niet accepteren moeten de Website sluiten en het gebruik van de dienst staken.

Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderhavig aan ons Privacy beleid, waarin ook ons gebruik van cookies en soortgelijke technologie wordt beschreven. Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die minimaal benodigd zijn om de dienst te kunnen leveren in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze legitieme belangen te behartigen met betrekking tot het verbeteren van de dienst, het uitbreiden van de geografische dekking van de dienst en het bevorderen van de veiligheid en het welzijn van onze Gebruikers.

Een Aanbiedende Gebruiker mag slechts een profiel aanmaken of een advertentie plaatsen als u bevestigt dat u akkoord bent met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid op het moment dat u die advertentie plaatst of dat profiel aanmaakt.

Let op: deze Website is strikt gericht op volwassenen (ouder dan 18 jaar) en door gebruik te maken van de Website garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat u bovendien, in het geval van Gebruikers van de Website, geen diensten via de Website aanbiedt die in strijd zijn met de lokale wetgeving in uw rechtsgebied. Meer details hierover vindt u hieronder.

Denk eraan dat de Website uitsluitend fungeert als een platformaanbieder die wordt verzorgd door Neottolemo LDA ("wij", "we" of "ons"). Wij oefenen geen redactionele controle uit of toetsen vooraf geen advertenties die bij ons worden geplaatst of gebruikersprofielen die op de Website worden aangemaakt. Wel verwijderen we advertenties en profielen die:

 • in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden; of
 • malware of enig ander materiaal bevatten dat de juiste werking van de Website dreigt te verstoren of te verslechteren; of
 • wij naar ons absolute goeddunken beschouwen als schadelijk voor de juiste uitvoering van de dienst; of
 • naar onze mening een inbreuk zijn of kunnen zijn op de toepasselijke (straf)wetten of -voorschriften die voor ons bindend zijn;
 • een andere gebruiker of een andere derde partij intimideren of lastigvallen of dat kunnen doen; of
 • bedreigend, beledigend of discriminerend zijn.

Wij hebben op de Website een functie "Meld misbruik" ingesteld die Gebruikers in staat stelt om advertenties aan ons te melden die volgens hen in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, met name advertenties die naar hun mening a) minderjarige content bevatten; b) niet zijn gepubliceerd door of met toestemming van de persoon die erin is opgenomen; of c) anderszins illegaal zijn. Wij zullen alle advertenties waarover een melding is gemaakt beoordelen en kunnen ofwel de klacht toewijzen en de advertentie verwijderen, ofwel van de Aanbiedende Gebruiker die de advertentie heeft geplaatst aanvullend materiaal eisen ter verificatie van zijn of haar leeftijd of het recht om de advertentie te plaatsen, al naar gelang het geval, of de klacht afwijzen.

Meldingen van inbreuk op intellectueel eigendom of oneigenlijk gebruik van afbeeldingen of gegevens (bijvoorbeeld telefoon, e-mail, namen en adressen) kunnen worden gemeld via het e-mailadres [email protected]

Om gevallen te melden van inhoud die als illegaal of beledigend wordt beschouwd, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

In de secties "Beleid voor aanvaardbaar gebruik" en "Samenvatting en richtlijnen" wordt uitgebreider beschreven welk materiaal wordt beschouwd als een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, hoewel het per geval aan de Gebruikers is om voor zichzelf te bepalen welke wetten van toepassing zijn op het materiaal dat door hen aan de Website wordt bijgedragen en of dergelijk materiaal in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden.

In geval van ernstige of herhaaldelijke overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden behouden wij ons het recht voor om Gebruikers de toegang tot de Website te verbieden en/of gebruik van de diensten te onthouden. In het geval een advertentie wordt verwijderd of een Gebruiker wordt verbannen, zullen wij in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor welke verliezen, claims, schade of kosten dan ook die voortvloeien uit een dergelijke verbanning, en zal er geen restitutie worden verleend voor aan ons betaalde bedragen.

Door de knop "Accepteren" aan te vinken bij het plaatsen van een bericht op de Website, stemt de Gebruiker ermee in dat hij ons toestemming geeft om zijn of haar foto te verwerken ten behoeve van het publiceren van een advertentie op de Website en dat de Gebruiker ons toestemming geeft om speciale categorieën van zijn persoonsgegevens (informatie die betrekking kan hebben op zijn levensstijl en/of seksueel gedrag) te verwerken ten behoeve van het publiceren van een advertentie op de Website.

Verplichtingen en gedrag van de gebruiker

De dienst is bestemd voor volwassenen en door gebruik te maken van de dienst verklaren en garanderen Gebruikers dat ze 18 jaar of ouder zijn. Elke Gebruiker die jonger is dan 18 jaar en zich voordoet als 18 jaar of ouder, of die de door ons ingestelde maatregelen voor leeftijdscontrole omzeilt, overtreedt daarmee deze Gebruiksvoorwaarden.

Zoals hierboven vermeld, dienen Ontvangende Gebruikers zich ervan bewust te zijn dat wij vooraf geen controle uitoefenen op de inhoud van de online-advertenties die door Aanbiedende Gebruikers worden geplaatst. De Website is geen tussenpersoon of agent van welke Gebruiker dan ook en is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor risico's, claims of aansprakelijkheden die voortvloeien uit een resulterende levering van diensten of een andere verbintenis tussen welke Aanbiedende Gebruiker(s) en Ontvangende Gebruiker(s) dan ook.

Door gebruik te maken van de dienst nemen Gebruikers de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor hun gedrag ten opzichte van de Website en ten opzichte van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, andere Gebruikers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor en staan niet garant voor de waarheidsgetrouwheid van de inhoud van advertenties die door Aanbiedende Gebruikers worden geplaatst, of voor het succesvolle resultaat van onderhandelingen tussen welke Aanbiedende Gebruiker(s) en Ontvangende Gebruiker(s) dan ook.

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing om enige aansprakelijkheid van een partij te beperken of uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van die persoon of een persoon waarvoor de partij verantwoordelijk is, of voor fraude, of voor enige andere aansprakelijkheid die volgens de wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Neottolemo LDA, de Website en zijn partners, en zijn of hun partners, managers, werknemers, functionarissen of directeuren, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:

 • enig verlies of enige schade voor zover deze voortvloeit uit omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen invloed hebben;
 • enig verlies of enige schade als gevolg van een onderbreking of niet beschikbaarheid van de Website of de dienst;
 • elk direct of indirect verlies van winst, zaken, reputatie, verwachte besparingen of omzet;
 • elk verlies of elke beschadiging van gegevens;
 • enige indirecte, bijzondere, punitieve, wettelijke of gevolgschade van welke aard dan ook;

zelfs als zij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke verliezen.

De aansprakelijkheid van Neottolemo LDA, de Website en zijn partners, en zijn of hun partners, managers, werknemers, functionarissen of directeuren, ten opzichte van Gebruikers voor alle andere verliezen en schade die, ongeacht of ze voortvloeien uit een contract, een onrechtmatige daad, een schending van de wettelijke plicht of uit welke juridische theorie dan ook, het gevolg zijn van of in verband staan met de Website en de diensten, bedraagt (onverminderd het hieronder beschreven restitutiebeleid) in het geval van betaalde diensten maximaal een bedrag dat gelijk is aan de hogere waarde van hetzij het totaal dat een Gebruiker heeft betaald in de twaalf maanden direct voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de vordering, hetzij [€ 500], en in het geval van andere diensten [€ 150].

Elk van de bovenstaande bepalingen en deelbepalingen zijn afzonderlijke en onafhankelijke bepalingen en de vaststelling van nietigheid of onafdwingbaarheid met betrekking tot een bepaling of deelbepaling heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen, die volledig van kracht zullen blijven.

Betaalde diensten: Aanbiedende Gebruikers

Door het publiceren van een advertentie op de Website (met inbegrip van het aanmaken van een onlineprofiel) machtigt iedere Aanbiedende Gebruiker ons om de advertentie naar ons goeddunken te promoten voor grotere zichtbaarheid en om de dienst te exploiteren, om zo een maximale effectiviteit in relevante geografische markten mogelijk te maken. Door een onlineprofiel aan te maken of een advertentie op de Website te plaatsen bevestigen Aanbiedende Gebruikers dat zij de wettelijke leeftijd hebben in het betreffende rechtsgebied, dat zij de persoon zijn die in dat profiel wordt aangeduid en dat zij er op geen enkele wijze toe zijn gedwongen om diensten aan te bieden.

Aanbiedende Gebruikers worden erop gewezen dat wij betaling voor onze diensten accepteren via de door ons aangestelde betalingsaanbieder, wiens algemene voorwaarden van toepassing zijn op transacties tussen Aanbiedende Gebruikers en die in dit opzicht optreedt als onafhankelijke serviceaanbieder. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen, nalatigheden of het in gebreke blijven van de betalingsaanbieder.

In het geval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden behouden wij ons het recht voor om de advertentie zonder restitutie te verwijderen, om elk relevant profiel te verwijderen en om Gebruikers te verbieden om in de toekomst profielen aan te maken of advertenties te plaatsen.

Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Gebruikers verbinden zich ertoe de dienst die door de Website wordt aangeboden niet te gebruiken op oneigenlijke wijze, noch in strijd met de bepalingen van de wet, de ethische regels en het goede gedrag van de netwerkdiensten. Gebruikers verbinden zich er in het bijzonder toe om via de Website geen materiaal uit te sturen dat beledigend, smadelijk, discriminerend, intimiderend, lasterlijk, pornografisch, pedofiel, vulgair of godslasterlijk is of dat op enige wijze in strijd is met de principes van openbare orde en goede zeden.

Aanbiedende Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten met betrekking tot de inhoud van hun advertentie. In het bijzonder mogen Gebruikers geen reclame maken voor diensten die in hun rechtsgebied onwettig zouden zijn, mogen zij in hun advertenties geen content opnemen dat een 18+-classificatie van NICAM / Kijkwijzerzou krijgen als het in een film of video zou worden opgenomen, en mogen zij geen content opnemen dat in strijd zou zijn met de bepalingen met betrekking tot "extreme pornografie".

Aanbiedende Gebruikers garanderen dat zij de betrokkenen zijn of dat zij de uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming hebben van alle personen wier persoonsgegevens zijn opgenomen in een door hen geplaatste advertentie, en dat zij in hun advertenties geen materiaal zullen gebruiken dat in strijd is met het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde persoon zonder de toestemming van die derde te hebben.

Het plaatsen van advertenties van iemand of het opnemen van gegevens van iemand in een advertentie die geen toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van die advertenties of voor het opnemen van gegevens daarin, vormt een ernstige inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat accounts worden gesloten en dat Aanbiedende Gebruikers van de Website worden geweerd.

Aanbiedende Gebruikers zijn zich ervan bewust dat door het opnemen van een e-mailadres in advertenties die door de Website worden gehost, wij geen controle hebben over het materiaal dat rechtstreeks naar dat e-mailadres kan worden gestuurd, hetzij door andere Gebruikers hetzij anderszins, en ongeacht of dit in antwoord op die advertentie gebeurt.

Samenvatting en richtsnoeren

Aanbiedende Gebruikers worden gevraagd specifiek kennis te nemen van de volgende samenvatting van de bovenstaande Gebruiksvoorwaarden. Voor alle duidelijkheid: wij bieden deze samenvatting gemakshalve aan onze Gebruikers aan. Deze dient niet te worden opgevat als juridisch advies over wanneer materiaal rechtmatig is om op te nemen in advertenties en profielen.

 • Hoewel naaktbeelden, waaronder beelden met zichtbare genitaliën, zijn toegestaan, is materiaal dat beelden bevat waarvoor NICAM / Kijkwijzer een 18+-classificatie toekent als het in een video was opgenomen, niet toegestaan. Dergelijk verboden materiaal omvat:
  • Heftige gewelddadige beelden;
  • Beelden van echte in plaats van gesimuleerde geslachtsgemeenschap;
  • Sterk fetisj material;
  • Seksueel expliciete geanimeerde beelden; of
  • Andere heftige porno.
 • Elk materiaal dat zelfmoord of zelfbeschadiging omvat of promoot is niet toegestaan;
 • Elk materiaal dat in strijd is met de regels voor "extreme pornografie", met inbegrip van erotisch materiaal dat handelingen afbeeldt waarbij geen sprake is van wederzijdse instemming, waarbij dieren betrokken lijken te zijn, waarbij seksuele handelingen met dode lichamen betrokken lijken te zijn, of dat handelingen afbeeldt die het leven van een persoon lijken te bedreigen of die leiden of waarschijnlijk leiden tot ernstig letsel aan de anus, borsten of genitaliën van een persoon, is niet toegestaan;
 • Elk materiaal dat zonder instemming van elke deelnemer gebruikmaakt van erotisch materiaal dat is verstrekt tijdens privéomstandigheden ("wraakporno"), is niet toegestaan;
 • Elk materiaal dat seksuele activiteit met minderjarigen afbeeldt, promoot, aanmoedigt of aanbiedt of dat anderszins pedofilie bevordert of aanmoedigt ("pedopornografisch materiaal") is niet toegestaan;
 • De invoeging in een advertentie of profiel van pedopornografisch materiaal zal onmiddellijk worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van alle toegangs- en metagegevens. We behouden ons ook het recht voor om materiaal te melden dat in strijd is met onze regels voor extreme pornografie of wraakpornografie;
 • Elk materiaal dat derden afbeeldt of lijkt af te beelden die geen toestemming hebben gegeven voor dat gebruik of die publicatie, is niet toegestaan;
 • Door het plaatsen van advertenties of het aanmaken van profielen verklaren Gebruikers dat zij de volledige wettelijke rechten hebben om dit te doen en verklaren en garanderen zij dat het geüploade materiaal toebehoort aan personen die meerderjarig zijn (ouder dan 18 jaar) en die hun vrije en geïnformeerde toestemming hebben gegeven om het op de Website te publiceren voor datingdoeleinden voor volwassenen en die op geen enkele manier worden gedwongen of onder druk worden gezet om deel te nemen;
 • Het is toegestaan om dezelfde advertentie in maximaal drie verschillende steden te publiceren;
 • Het is niet toegestaan om dezelfde advertentie in dezelfde stad in dezelfde periode te herhalen; en
 • Het is niet toegestaan om hyperlinks op te nemen in een advertentie of profiel.

Op geüploade afbeeldingen wordt ons logo als watermerk toegevoegd met de zin “posted on”.

Aanbiedende Gebruikers mogen geen materiaal uploaden, plaatsen, weergeven of publiceren dat haatzaaiend, discriminerend, bedreigend of intimiderend is, of dat geweld aanmoedigt of bevordert of dat strafbare feiten zou vormen in het kader van wetgeving met betrekking tot seksuele uitbuiting van kinderen, terrorisme, racisme of vreemdelingenhaat. Voor deze doeleinden omvat "haatzaaien" materiaal dat gericht is tegen een groep of individu op grond van ras, etniciteit, nationale afkomst, immigratiestatus, kaste, religie, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of enig ander beschermd kenmerk en dat bedoeld is of tot gevolg heeft of waarschijnlijk tot gevolg zal hebben dat wordt aangezet tot discriminatie, haat, angst voor of geweld tegen een dergelijke groep of individu.

Hieronder volgen niet-uitputtende voorbeelden van gedrag of materiaal dat als bedreigend of intimiderend wordt beschouwd:

Gedrag of materiaal dat:

 1. gericht is of lijkt te zijn tegen een specifieke persoon of groep van personen en beledigend, denigrerend of intimiderend is;
 2. gebruikt wordt of bedoeld lijkt te zijn om geld of een ander voordeel van iemand anders te verkrijgen in ruil voor verwijdering van de inhoud;
 3. ongevraagde seksuele inhoud bevat of ongevraagde taal die een andere Gebruiker of iemand anders seksueel objectiveert op een niet-consensuele manier;
 4. een Gebruiker of andere derde partij doxt of anderszins identificeert of materiaal bevat dat voor dergelijke doeleinden kan worden gebruikt, zoals werkgeversgegevens, telefoonnummers, financiële gegevens, locatiegegevens, namen, identiteitsbewijzen, e-mailadressen, inloggegevens of andere persoonlijk identificeerbare informatie, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die persoon;

Gebruikers mogen de Website niet gebruiken om illegale handel, Ponzifraude of piramideschema's te promoten of zich in te laten met misleidend of bedrieglijk gedrag, of gedrag dat andere Gebruikers kan misleiden of bedriegen of dat, in tegenstelling tot de feiten, impliceert dat een persoon of organisatie die Gebruiker of zijn inhoud onderschrijft of dat hij optreedt als merkambassadeur of vertegenwoordiger van een persoon of organisatie. De Website zal materiaal waarvan zij weet of reden heeft om aan te nemen dat het in strijd is met een van de bovenstaande punten, verwijderen. Als u materiaal op de Website wilt melden waarvan u denkt dat het in strijd is met het bovenstaande, neem dan contact met ons op via [email protected]

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

Restitutiebeleid

Wij betalen Aanbiedende Gebruikers geen bedragen terug die zijn voldaan voor Betaalde Diensten, maar kunnen bij wijze van uitzondering en naar eigen goeddunken krediet bieden voor betaalde en ongebruikte bedragen dat kan worden gebruikt voor toekomstige Betaalde Diensten. In het bijzonder (maar zonder beperkingen) geldt het volgende:

 1. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving in te grijpen via de Website of om daar aanpassingen of wijzigingen (bijvoorbeeld wat betreft ontwerp, focus en/of functionele inhoud) in aan te brengen, of om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van de Aanbiedende Gebruiker tot de Website gedurende een noodzakelijke periode te beperken vanwege onderhoud of technische of andere redenen. In dergelijke gevallen heeft geen enkele Aanbiedende Gebruiker het recht om op grond van dit beleid aanspraak maken op enige vergoeding of terugbetaling op basis van een dergelijke aanpassing, wijziging of niet-beschikbaarheid.
 2. Indien onze betalingsaanbieder een verzoek van een financiële instelling of een financieel platform ontvangt om een geldelijk bedrag terug te betalen dat aan de aankoop van Betaalde Diensten is besteed, behouden wij ons het recht voor om het profiel van de Aanbiedende Gebruiker na ontvangst van een dergelijk verzoek te blokkeren totdat de betalingsaanbieder ons ervan in kennis stelt dat de kwestie volledig is opgelost naar tevredenheid van de betalingsaanbieder en/of de financiële instelling of het financiële platform.

NEOTTOLEMO LDA
Rua 31 de Janeiro, 3°E
9050-401 Funchal
Madeira, Portugal

Deze website staat het gebruik van eigen cookies en cookies van derden toe om u een betere ervaring te bieden. Door op de knop “Akkoord” te klikken stemt u in met het gebruik van cookies. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw cookievoorkeuren te beheren